C                                      

DECLARAȚIE DE AVERE

 

                Subsemnatul Josanu V. Vitalie având funcția de ofițer principal I la IPJ Neamț domiciliul or. Târgu Neamț, jud. Neamț, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) dețin următoarele:

 

I.  BUNURI IMOBILE

1. Terenuri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafața

Cota

parte

Modul de dobândire

Titularul2

Sat Crăcăoani, com Crăcăoani

3

2017

2300 m2

25%

cumpărare

Josanu Vasile

Josanu Maria

Josanu Rocsana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt:(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă  se află în circuitul civil.

 

2.      Clădiri

Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafața

Cota

parte

Modul de dobândire

Titularul2

Targu Neamț, jud. Neamț

 

1

2006

64 m2

50%

cumpărare

Josanu Rocsana

Sat  Cracaoani, com. Cracaoani

 

2

2017

119 m2

25%

cumpărare

Josanu Vasile

Josanu Maria

Josanu Rocsana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

 

*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

II. BUNURI MOBILE

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

 

Natura

Marca

Nr. bucăți

Anul de fabricație

Modul de dobândire

autovehicul

Dacia Solenza

1

2004

Cumpărare

autovehicul

BMW

1

2002

Cumpărare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de Euro.

 

 

Notă : se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

 

Descriere sumară
Anul dobândirii
Valoare estimată
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE 3000 DE EURO FIECARE, ȘI BUNURI IMOBILE Înstrăinate În ultimele 12 luni

 

Natura bunului

înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării
Valoarea

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV. ACTIVE FINANCIARE

1.Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 Euro

 

Notă : se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate

Instituția care administrează  și adresa acesteia

Tipul *

Valuta

Deschis în
 anul
Sold /valoare la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare(se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

 

 

 

2.Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a  tuturor acestora depășește 5.000 de Euro

 

Notă : se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate

Emitent titlu / societatea în care persoana este acționar sau asociat / beneficiar de împrumut

Tipul *

Număr de titluri / cota de participare
Valoarea totală la zi

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

*Categoriile indicate sunt : (1) Hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

 

3. Alte active producătoare de venituri nete,  care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de Euro pe an:

       Notă : se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

 

        …………………………………………………………………......................................................................................

          ………………………………………………………………….......................................................................................

 

V. DATORII

      Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășeșete 5.000 Euro.

 

Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

Creditor

Contractat în anul

Scadent la
Valoare

ING Bank

2014

2019
48734,38 lei

ING Bank

2017

2022
30001 lei

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață din partea unor persoane, organizații, societății comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de Euro*

 

CINE A REALIZAT VENITUL

SURSA VENITULUI:

NUMELE,  ADRESA

SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT

VENITUL  ANUAL  ÎNCASAT

1.1 Titular

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Soț /soție

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Copii 

 

 

 

 

 

 

 

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea

 

VII.   Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare).

 

Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit
Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1 Titular

IPJ Neamț

Mun. Piatra Neamț, str. Eroilor 16, jud. Neamț

poliție
 

...

 

 
 

1.2  Soț /soție

DJC Neamț

Mun. Piatra Neamț, bd. Traian nr. 17, bl. A4, et. 1, jud. Neamț

Director executiv
47901

 

 

 
 

1.3 Copii 

Alocații

 
1008

 

 

 

1008

2. Venituri din activități independente

2.1 Titular

 

 
 

 

 

 

 

2.2 Soț /soție

 

 
 

 

 

 

 

Cine a realizat venitul

 

 

Sursa venitului:

numele, adresa

 

 

 

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

 

3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

3.1 Titular

 

 
 

 

 

 

 

3.2  Soț /soție,etc.

 

 
 

 

 

 

 

4. Venituri din investiții

4.1 Titular

 

 
 

 

 

 
 

4.2  Soț /soție

 

 
 

 

 

 
 

5. Venituri din pensii

5.1 Titular

 

 
 

 

 

 
 

5.2  Soț /soție

 

 
 

 

 

 
 

6. Venituri din activități agricole

6.1 Titular

 

 
 

 

 

 
 

6.2  Soț /soție

 

 
 

 

 

 
 

7. Venituri din premii și din jocuri de noroc

7.1 Titular

 

 
 

 

 

 
 

7.2 Soț /soție

 

 
 

 

 

 
 

7.3 Copii 

 

 
 

 

 

 
 

8. Venituri din alte surse

8.1 Titular

 

 
 

 

 

 
 

8.2  Soț /soție

 

 
 

…….

 

 

 

8.3 Copii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Prezenta declarație constituie act public și răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

 

            Data completării:                                                                              Semnătura :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE interese

 

        Subsemnatul/subsemnata ................Josanu V. Vitalie......................, având funcția de ....ofițer principal I...., la ...IPJ Neamț................, domiciliul ..or. Târgu Neamț, jud. Neamț..., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere:

 

1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea și adresa –

Calitatea deținută

Nr. de părți sociale sau de acțiuni

Valoarea totală a părților sociale și/sau a acțiunilor

1.1…...ACDS LATINO IMPACT Târgu Neamț

Or. Târgu Neamț, bd. Ștefan cel Mare, bl. 1UFET, ap. 4, jud. Neamț

Președinte

-

-

 

Vicepreședinte

 

 

 

Președinte

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăților naționale, ale instituțiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea și adresa –

Calitatea deținută

Valoarea beneficiilor

2.1……ACDS Latino Impact Târgu Neamț

Or. Târgu Neamț, bd. Ștefan cel Mare, bl. 1UFET, ap. 4, jud. Neamț

Președinte

-

Sindicatul Polițiștilor din România ”Diamantul”

Vicepreședinte

-

Sindicatul Polițiștilor din România ”Diamantul” – Neamț

Președinte

-

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociațiilor profesionale și/sau sindicale

3.1…...SPR Diamantul

            All for One

           

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau neretribuite, deținute în cadrul partidelor politice, funcția deținută și denumirea partidului politic

4.1……

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea și adresa

Instituția contractantă: denumirea și adresa

Procedura prin care a fost încredințat contractul

Tipul contractului

Data încheierii contractului

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Titular …………...

 

 

 

 

 

 

Soț/soție …………...

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul I1) ale titularului …………

 

 

 

 

 

 

Societăți comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociații familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate,  societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/ Organizații neguvernamentale/ Fundații/ Asociații2)

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la punctul 5.

 

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

 

Data completării:

Semnătura:

 

 

.....................................

……………………………….